Bezopasnost pri rabota i ergonomika na koradec pdf

Здравето и благополучието, както и човешките характеристики до голяма степен зависят от околната среда и средата, в която съществува и работи свободният климат. Следователно важен елемент е, че стойността и хигиената на вдишания въздух на работните места съответстват на зададените формули и количества. Развитието на различни индустрии се добавя към факта, че изискванията и изискванията, свързани с мястото, доверието и здравето на работното място се увеличават. Тези съставки говорят за факта, че търсенето на "чист въздух" ще бъде на преден план, когато и в перспектива.

За да се осигури ефективна вентилация на работните станции сега във фазите на етапа на подбор на съответното устройство, е необходимо да се извършат съответните анализи, изчисления и проектни работи, за да се направи правилна вентилационна система. Проектиране на системи за изсмукване на прах, за да & nbsp; проектиране на системи за събиране на прах за конкретно предприятие. Най-важният етап от работата по проектиране е определянето на специфичната скорост на въздуха в полето, където замърсяването спира, при такъв подход, който да осигури адекватно задържане на прахови частици или газ при източника на замърсяване. Най-важното е, че има повече за осигуряване на достатъчни дози въздушни промени в съоръжението, заедно със санитарните изисквания. Друг сериозен проблем сред много дизайнери е включването на скоростта на въздуха в тръбопроводите в такава система, за да се предотврати отстраняването на замърсители във вентилационните канали и да се сведе до минимум шума и съпротивлението на потока от различни части. Което има огромна печалба от условията, преобладаващи в бизнеса по време на работа на системата. Правилно подбраните компоненти на системата без огромен размер също могат да намалят експлоатационните разходи. Всички филтърно-вентилационни машини и системи се изпълняват в съответствие с точно определени количества, от теоретични основи и санитарни изисквания до опит на специалисти. Всяка задача от потребителя трябва да се третира поотделно. Компаниите разработват и имат няколко концепции за възможността за намаляване на работните места, от икономически до екологични.